Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е пуснала заявление до Министерството на Околната Среда и Водите (МОСВ) за изменение на идейния проект на Участък 8 от магистрала Хемус от км 267+650 до км 301+148. По конктетно промените са за подучастък 8.3 от от км 294+043 до км 301+148 (от км 292+000 до км 299+104 по идеен проект). Подучастъка започва малко преди пресичането с път II-51, където е пътен възел Дралфа и завършва с пътен възел Лозница на път II-49.

Заявените промени са свързани с нивелетата на отделни отсечки и промяна при двата пъти възела както следва:

– От км 293+100.11 (291+056,13 по идеен проект) до км 293+890.11 (291+846,13 по идеен проект) – повдигане на нивелетното решение средно с 1.80м над нивелетата от идейния проект. Повдигането се предвижда с цел осигуряване на отводняването и преминаването на водостоците под пътното трасе в участъка;
– От км 295+310.11 (293+266,13 по идеен проект) до км 295+830.11 (293+786,13 по идеен проект) – понижаване на нивелетата средно с 1.80 м под нивелетата от идейния проект. Оптимизацията се състои в намаляване на височината на насипа, с което се постига и една от основните цели на оптимизираното нивелетно решение, а именно намаляване на обема на насипните работи в конкретния участък.
– От км 297+150.11 (295+106,13 по идеен проект) до км 297+550.11 (295+506,13 по идеен проект) – понижаване на нивелетата средно с 1.30 м под нивелетата от идейния проекг. Оптимизацията се състои в намаляване на височината на насипа, с което се постига и една от основните цели на оптимизираното нивелетно решение, а именно намаляване на обема на насипните работи в конкретния участък.
– От км 2974670.11 (295+626,13 по идеен проект) до км 298+110.11 (296+066,13 по идеен проект) – повдигане на нивелетното решение средно с 0.70 м над нивелетата от идейния проект. Повдигането се предвижда с цел осигуряване на отводняването и преминаването на водостоците под пътното трасе в участъка;
– От км 298+750.11 (296+706,13 по идеен проект) до км 300+470.11 (298+426,13 по идеен проект) – понижаване на нивелетата средно с 2.50 м под нивелетата от идейния проект. Оптимизацията се състои в намаляване на височината на насипа, с което се постига и една от основните цели на оптимизираното нивелетно решение, а именно намаляване на обема на насипните работи в конкретния участък.
– Максималният надлъжен наклон е 4.50%, а минималният – 0.5%. С цел намаляване на земните работи в участъка от км 297+410 (295+306,02 по идеен проект) до км 297+670 (295+626,02 по идеен проект) е допуснат надлъжен наклон 0.40%.

– Пътен възел „Дралфа“ при км 295+213 (км 293+169,02 по идеен проект)
Път II-51 не се променя нито ситуационно, нито нивелетно. Предвижда се нова настилка в района на възела и оформяне на нови пътни кръстовища на ниво на път II-51. Габаритът на пътя е 7.50м/10.50 м, но по част от дължината се предвижда уширяване на настилката с 3.00 м, поради проектиране на лента за ляво завиване. Дължината на реконструкцията на пътната настилка е 620 м. Схемата на пътния възел е тип полудетелина. Пътните връзки са разположени в югозападна и североизточна посока. При това решение има намаляване на земните работи и се увеличава безопасността на движение в района на пътния възел. Пътните връзки са от тип Q1 – еднолентови и се състоят от пътно платно 5 м, водещи ивици по 0.25 ми банкети по 1.50 м, и са проектирани за проектна скорост от 40км/ч. С прецизиране на проектните криви на връзките с път II-51 ще се актуализират на следващия етап от проектирането площите, които ще бъдат засегнати за строителството на пътната връзка.

– Пътен възел „Лозница“ при км 300+686.29 (км 298+642,31 по идеен проект)
Пътния възел е проектиран със схема тип „полудетелина“. Съгласно идейното решение пътните връзки на възела се предвиждат от западната страна на път II-49 в насип с височина над бм, а за развитието на възела по предложения вариант се предвижда реконструкция на напоителен канал. Проектното решение по настоящото предложение предвижда промяна на решението по идеен проект с цел оптимизиране на земните работи, като две от връзките на възела са ситуирани от източната страна на пътя в лек изкоп. С новото проектно решение не се налага реконструкция на напоителния канал, като същия се предвижда да премине през АМ чрез съоръжение по съществуващото си положение. Път II-49 не се измества ситуационно и нивелетно. Предвижда се нова настилка в района на възела и оформяне на нови пътни кръстовища на ниво на път II-49. Габаритът на пътя е 7.50м/10.50м, като по част от дължината се предвижда уширяване на настилката с 3.00 м, поради проектиране на лента за ляво завиване. Дължината на реконструкцията на пътната настилка е 609 м. С цел намаляване на земните работи местоположението на едната пътна връзка е променено – от югозападна в югоизточна посока. Другата пътна връзка остава в северозападна посока. Всички пътни връзки са от тип Q1 – еднолентови и се състоят от пътно платно 5 м, водещи ивици по 0.25 ми банкети по 1.50 м. и са проектирани за проектна скорост от 40 км/ч.

В подучастък 8.3 ще има два селскостопански подлеза и три моста над напоителни канали.

Искането от министъра на МОСВ е информация за необходимите действия, които АПИ трябва да предприеме, във връзка с промените, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Обикновено минават няколко месеца докато МОСВ се произнесе дали трябва нов ОВОС за промените. Предвид на това, че следата не се променя, не се очаква искане за нов ОВОС и предложението би следвало да бъде одобрено.

По всичко личи, че пътен възел Лозница остава в участък 8 и съответно участък 9, за който скоро трябва да се пускат отчужденията ще остане или без пътен възел или с временно решение, до изграждането на участък 8. За участък 8 все още не е известно дали е решен проблема с преминаването през ловното стопанство и дали е направено препроектиране на трасето. Ако се препроектира трасето в подучастъци 8.1 и 8.2, тогава задължително ще трябва нов ОВОС за тях, в случай че следата се измести с повече от 200 метра.