В момента се строят активно участъци 1,2 и 3 от АМ Хемус от Боаза до Пътен възел Плевен. Но какво можем да кажем за следващите три отсечки от Пътен възел Плевен до Велико Търново? Теренните процедури са дълги и тежки, отнемат много време и забавят строителния процес. За щастие повечето от процедурите за гореспоменатите участъци са проведени и остава съвсем малко време до започване на строителството и за тях.

На какъв етап са теренните процедури за участъци 4,5 и 6?

Тъй като Агенция Пътна Инфраструктура(АПИ) няма капацитет за оформяне на цялата документация, през февруари 2020 беше проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2 за „Техническо сътрудничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване за теренното обезпечаване на обект: АМ „Хемус“, Етап 2, участъци 4,5 и 6“. Избрания изпълнител е Сървей Груп ЕООД, срокът за извършване на услугите е 240 календарни дни разделен на два етапа, а стойността на договора е 68844 лв. с ДДС. Договорът е сключен на 16.04.2020г. Самата поръчка може да се разгледа в сайта на АПИ тук

Услугите се изпълняват на два етапа, като първия етап включва подготовка и одобряване на ПУП-ПП(Подробeн устройствен план – парцеларeн план) за всеки участък, а втория етап започва веднага след одобряването на всеки ПУП-ПП и свършва след приключване на отчуждаването на засегнатите територии. За всеки от етапите фирмата изпълнител има по 120 календарни дни за да изпълни всички нужни дейности.

Участъци 4,5 и 6 успешно преминаха първия етап от теренното осигуряване – има одобрени ПУП-ПП за всеки – съотвено за участък 4 парцеларния план е одобрен на 30.09.2020г, за участък 5 на 02.02.2021г и за участък 6 на 08.02.2021г.

В момента и трите участъци се намират във втория етап. Изминали са 120 календарни дни от одобрението и на трите ПУП-ПП и фирмата изпълнител би трябвало да е окомплектовала цялата документация за тях.

Какво следва оттук нататък? Участък 4

Процедурата е такава, че за да се пуснат отчужденията първо трябва всички общини, на чиито територии попада трасето на магистралата, да дадат съгласие за безвъзмездно даряване на своите общински терени към АПИ.

Това условие е изпълнено вече за участък 4 – община Плевен направи това през месец януари 2021г., а община Ловеч през месец май 2021г. Следва стъпката за издаване на решение за отчуждаване на Министерски Съвет(МС). Оформянето на предложението за решение за отчуждаване към МС се извършва от фирмата изпълнител на теренните процедури, а самото предложение се внася от министъра на МРРБ(Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството).

Процедура на отчуждаване

След предложението на министъра на МРРБ, МС взема решение за отчуждаване на терените в обхвата на участъка. След направените законови промени през 2019г. отчуждаването за обекти от национално значение е значително по-бързо от преди и се спестява доста време.

Преди законовите промени отчуждаването спираше, тъй като едно от условията беше да се намери собтвеника да дадения терен и лично да му се връчи постановлението за отчуждаване. Имаше и опция след няколко опита за намиране на собственика, 2-ма от комшиите му по терен да подпишат постановлението. За съжаление честа практика беше собственика да не може да бъде намерен, а комшиите да отказват да се подписват. Това удължаваше отчуждителните процедури. С приемането на новите промени в закона се добави и опция, когато собственикът не бъде намерен да се пуска обява в Държавен Вестник и с това да се счита, че той е запознат с постановлението за отчуждаване.

Другото забавяне идваше и от несъгласие на собтвениците за получената парична компенсация за отчуждаваните имоти. При пускане на възражение в съда относно цената на компенсацията отчуждението също спираше и се чакаше решението на съда, което идва след около една година. С новите поправки вече не се чака решение на съда, има предварително изпълнение на отчуждаването и може да се строи, въпреки заведеното дело. Ако решението на съда е в полза на жалбоподателя – изплащат му се допълнителни суми, които трябва и делото приключва.

С оглед на тези поправки вече отчуждаването е значително по-бързо и може да завърши в срок до 6 месеца от решението на МС за отчуждаване. Така ако министъра на МРРБ внесе предложението за отчуждаване в МС през месец юли 2021г, през януари 2022г отчуждаването ще е приключило и ще може да се издаде разрешение за строеж, а строежа на участъка да започне веднага.

Участъци 5 и 6

За участъци 5 и 6 трябва общините да предоставят безвъзмездно своите терени преди да се премине към стъпката с отчуждаването. Общините, които се намират по продължението на тези участъци са Летница, Сухиндол, Павликени, Полски Тръмбеш, Велико Търново и Горна Оряховица. Управителят на АПИ трябва да изпрати писмо до всяка една община с искане за прехвърляне на общинските терени към АПИ.

Общинските съвети се събират един път месечно и така по принцип минава до един месец, след получаване на писмото, за да се вземе решение от дадената община за безвъзмездното дарение. Ако писмата от управителя на АПИ бъдат пратени през юли 2021г, терените ще бъдат прехвърлени през юли или август 2021г и след това министъра на МРРБ може да внесе предложението за отчуждаване август или септември 2021г. След шест месеца – април или май 2022г всички терени могат да бъдат отчуждени и може да се издаде разрешение за строеж, с което да започне строителството.

В заключение – оптимистичните варианти за започване на строителство на участък 4 е януари 2022г, а за участъци 5 и 6 – април или май 2022г. Гореспоменатите срокове важат само ако АПИ и МРРБ предприемат необходимите действия за да стартират процедурите зависещи от тях.