Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ) публикува на своята страница програмен отчет за първото шестмесечие на годината.  Данните предоставени в отчета са към 30.06.2021. За участъците на Автомагистрала Хемус е публикувана следната информация:

Участък 1 на АМ Хемус

Боаза – Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин
от км 87+800 до км 103+150

На обекта са изпълнени работи по реконструкция на мрежа НН при км 95+916 – 100%, реконструкция на водопровод за с. Торос – 100%. Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни, бетонови и асфалтови работи. Изпълнена реконструкция на ЕЛ 20 kV електропровод „Грънчаров“ и ЕЛ 20 kV електропровод „Лазар Станево“.
Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 30%.

Участък 2 на АМ Хемус

Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин – Каленик
от км 103+150 до км 122+260

Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 20.11.2020г.Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 3 %.

Участък 3 на АМ Хемус

Каленик – ПВ Плевен
от км 122+260 до км 139+340

Издадено е разрешение за строеж №РС-83/21.10.2020г. за подобект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталов – Славяни“ при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461 в района на ПВ „Плевен“.

Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 11%.

Данните за фактическото изпълнение на СМР за трите участъка са идентични с данните от програмният отчет на МРРБ за 31.12.2020г. Това означава, че или през шестте месеца на тази година не са извършвани никакви строителни дейности или от МРРБ са преписали текста за трите участъка от стария доклад в новия, без да обновят цифрите.

Данни за фактическо изпълнение на участъци 1,2 и 3 от Автомагистрали ЕООД

В съобщение от 9-ти юни 2021г Автомагистрали ЕООД също предоставят данни за напредъка на строежа както следва:

Участък 1: фактическо изпълнение на строително-монтажните работи 57%

Участък 2: фактическо изпълнение на СМР 8%.

Участък 3: фактическо изпълнение на СМР 22%

Участък 4 на АМ Хемус

ПВ Плевен – Летница
от км 139+340 до км 167+572

Проведен е ЕТИС(Експертен технико-икономически съвет) в АПИ на 20.05.2020г на който е приет Техническият Проект и се отстраняват забележките.

Участък 5 на АМ Хемус

Летница – Павликени
от км 167+ 572 до км 190+771

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 5 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Техническият Проект е приет от ЕТИС на 29.06.2020г.

Участък 6 на АМ Хемус

Павликени – Куцина/Велико Търново
от км 190+771 до км 223+426

Проучвателно-проектантските работи за изготвяне на технически проект на участък 6 са приключили в договорените срокове, като проектите са предадени за преглед и одобрение от ЕТИС на АПИ. Техническият Проект е приет от ЕТИС на 30.06.2020г.

Участък 10 на АМ Хемус

Буховци – Белокопитово
от км 310+940 до км 327+260

За отчетния период са изпълнени: почистване на строителната площадка 88,56%, насипи 99,72%, изкопи 96,91%; укрепване на откоси 70.13% банкети и основни пластове 96.84%, асфалтови пластове 71,99%, отводняване, реконструкция на водопровод 92,26%, бетонни, масиви, пътно платно 93,45%, пътни принадлежности 12,44% реконструкция на водопровод 100, електро и УО 50%.Приблизителния процент на изпълнение за обекта – 92%. Процентното изпълнение е на база количествата за целия обект. Разплатени са 6 370 016 лв. за СМР.