На 28-ми Февруари 2022г на редовно събрание на общинският съвет на община Лозница се очаква да бъде взето решение за даване на предварително съгласие за безвъзмездно даряване на общински терени за строителството на Участък 9 от км 299+000 до км 310+940 на АМ Хемус. Засегнатите имоти са в землищата на с. Манастирци и гр. Лозница

На 18-ти Февруари 2022г от общината бе пуснато обявление за изготвен ПУП-Парцеларен план в Държавен Вестник.

Даването на предварително съгласие е част от процедурата по одобряване на ПУП-Парцеларен план. При положение, че няма обжалване на парцеларния план, следва съгласуването му със заинтересовани централи, териториални администрации и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ. След това се дават предложения до Комисията за Земеделските Земи (КЗЗ) към Министерството на Земеделието, храните и горите за утвърждаване на трасета и площадки в земеделски земи за изграждане на обекта. КЗЗ трябва да излезе с решение за одобрение. Следва набавяне на удостоверения за приемане на проектите за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) от съответните Служби по геодезия, картография и кадастър. Последните стъпки са цялостна подготовка на проектите за представянето им на НЕСУТРП (Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика) към МРРБ за разглеждане и приемане и заповед на МРРБ за одобряване на ПУП-ПП.