Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е излязла с решение за избор на изпълнител на оценителските доклади за отчуждаване за Участък 9 на АМ Хемус от Лозница до Буховци. Избраният изпълнител е Бачовски Консулт ООД с предложена обща стойност 28565лв без ДДС.

В парцеларният план се засягат поземлени имоти – земеделски земи 290 бр. и поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения 55 бр., намиращи се на територията на област Раздград и област Търговище. Офертата на спечелилият участник е 82лв без ДДС на имот за земеделски земи и 87лв без ДДС на имот за земеделски земи с трайни насаждения.

Решението може да се обжалва в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Практиката показва, че обжалванията по рамкови споразумения за оценителски доклади са рядкост, тъй като участниците подават само ценови предложения.

Срокът за изпълнението на оценителските доклади е 10 календарни дни. Той започва да тече след като АПИ подаде всичката неодходима информация към оценителя. Това става след одобрението на ПУП-Парцеларен план за даденият участък и преди решението на МС за отчуждаване на терените.

Припомняме, че в момента тече процедура за одобряване на ПУП-Парцеларен план за този участък. Процедурата беше стартирана на 15.02.2022г.

В обществената поръчка, освен оценителските доклади за Участък 9 на АМ Хемус са включени и други четири позиции: АМ Русе – Велико Търново – участъци Русе – Бяла и обход на Бяла, Югоизточен обход на Пловдив, АМ Европа лот 1 – реконструкция на съществуващи инженерни мрежи, и Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164.89. По всички позиции има избран изпълнител на оценителските доклади.