Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) обяви обществена поръчка с предмет на дейност Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа: Обособена позиция №1: „Изграждане на АМ „Хемус“ участък № 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, участък: от км 190+771.67 = км 189+344 до км 223+426.75 = км 222+000“, на етап „Технически проект“; Обособена позиция №2: „Изграждане на АМ „Хемус“, участък 9 от км 299+000 (след пътен възел на път II-49) до км 310+940“, на етап „Технически проект“.

Одитите за пътна безопасност се налагат съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури,  чл. 36 б от Закона за пътища и Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура в сила от 21.06.2022г.

Краен срок за подаване на офертите е 03.04.2023г. По участък 6 всичко е отчуждено още в края на миналата година и за него се очаква всеки момент да бъде издадено разрешение за строеж. За участък 9 има одобрен ПУП-Парцеларен план на ЕТИС при АПИ и следващата стъпка е министъра на МРРБ да го одобри официално. След одобрението на ПУП-а от министъра теренните процедури продължават и следва Министерски Съвет да пусне решение за отчуждаване на терените.