Агенция Пътна Инфраструктура обяви обществена поръчка за извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“ между Павликени и село Куцина на път I-5. Поръчката е към рамково споразумение с Национален археологически институт с музей при БАН. За тринадесет археологически обекта са предвидени мерки за опазване – наблюдение по време на строителство, предварително археологическо проучване и цялостно археологическо проучване.

Наблюдение по време на строителство ще бъде приложено за един обект, предварително археологическо проучване за единадесет обекта и цялостно археологическо проучване за един обект. Основните райони на изследване ще бъдат около няколко населени места – Павликени, Паскалевец, Стефан Стамболово, Куцина, Дъскот и Дичин.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 3 100 000 (три милиона и сто хиляди лева) лв. без ДДС. Сроковете за изпълнение на всеки един от обектите варират между 24 и 90 календарни дни.

Какво се изпълнява при всяко едно от видовете археологически проучвания:

  • Пълно спасително (цялостно) археологическо проучване.

Археологическите разкопки се извършват от повърхността на обекта в дълбочина до достигане на стерилен пласт. Те се провеждат, след като изследваният обект се ситуира в триизмерна координатна система, която се привързва към държавната височинна мрежа. Всички разкрити недвижими и движими културни ценности се определят в пространството чрез триизмерно локализиране. Основните операции при археологическите разкопки – разкриването и демонтажът на археологическите структури, се осъществяват само ръчно. Земекопна техника и механизация може да се използва само ако това е посочено в разрешението за теренни проучвания. Освободените при разкопките земни маси се отстраняват без ограничения с механизирани средства.
Научният ръководител на теренните археологически проучвания е длъжен да осигури научно-методическо равнище на проучването; реализация на програмата на теренното археологическо проучване; мерки за безопасни условия на труд при извършване на теренните археологически проучвания; охрана на археологическия обект и на находките по време на теренното проучване; теренна консервация на археологическия обект и на находките, в случай че се налага.

  • Предварително археологическо проучване

Това изследване не се извършва на цялата територия на археологическия обект, а само на 10 % от регистрираната при теренните издирвания площ. То има за цел събиране на информация за границите на обекта и дебелината на културните напластявания. Тази информация е най-важна от гледна точка на необходимостта от финансиране на следващо проучване и преценяване на параметрите и времетраенето му. В резултат от предварителните проучвания често се ревизират видът, хронологията и границите на обекта, определени от теренните издирвания.

Според изискванията на чл. 158а от Закона за културното наследство, за приемане на приключили теренни археологически проучвания или приключил техен етап, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице назначава експертна комисия. Комисията решава дали работата на археологическия обект е приключила, т.е. изчерпан ли е наличният културен пласт и проучени ли са археологическите структури. Ако археологическите дейности са завършени, следва освобождаване на терена за строителство. В случай че са необходими допълнителни дейности за опазването на паметника, разкопките трябва да продължат до пълното проучване на обекта. При решение на комисията за продължаване на разкопките, според формулировките на чл. 20, ал. 4 от Наредба № Н-00-0001, възложителят следва да осигури финансиране, с което археологическият обект да се проучи изцяло. Според изискванията на нормативната база, при приключване на разкопките, отново се свиква междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата, която решава за освобождаването на терена за строителни дейности.

  • Наблюдение по време на строителство

Според формулировките на чл. 147, ал. 4, т. 3 от Закона за културното наследство в методическо отношение археологическото наблюдение е теренно проучване за установяване на наличието на археологически структури на дадено място. Тази мярка се прилага по време на строителните дейности и не предвижда провеждане на разкопки. Всички изкопни дейности в границите на археологическите обекти, определени за наблюдение, трябва да се провеждат в присъствието на археолог. Ако не се потвърдят съмненията за наличие на археологическа субстанция, теренът се освобождава за строителство. В случай че при наблюдението се открият археологически структури, се прилагат чл. 148 и 160 от Закона за културното наследство, като министърът на културата назначава комисия, която да предложи последващи действия. С одобряване на протокола на комисията, министърът на културата дава задължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на структурите и находките.

Наблюдение трябва да се осъществява освен в обсега на регистрираните археологически обекти, предвидени за наблюдение в настоящата процедура, и по цялото трасе и сервитут на автомагистралата в съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство. По този начин ще се установи дали няма да бъдат засегнати нерегистрирани археологически обекти или структури, чиито специфики не позволяват те да бъдат локализирани при недеструктивни проучвания.