Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е пуснала заявление до Министерството на Околната Среда и Водите (МОСВ) за изменение на идейния проект на Участък 7 от магистрала Хемус от км 223+426.75 (след пресичането с път 1-5) до км 267+650.11 във връзка с прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос на АМ Хемус, за подучастък от км 223+426.75 до км 236+030. Изменението касае подучастък 7.1, където са открити разсед, свлачище и замочурени зони. За да се избегнат тези затруднения се предвижда трасето да се измести с до 140м в северна посока в участък от км 234+440 до км 235+620. Дължината на трасето ще се увеличи с около 70м.

В участъка от км 229+000 до км 233+500 трасето на пътя ще бъде оптимизирано спрямо одобреното от МОСВ трасе. С това се цели да се постиганат възможно най-добри технически параметри на проектното трасе и осигуряване на добри условия за пътна безопасност. С корекцията ще има и известно намаляване на дължината на трасето.

Общата дължина на прецизираното трасе на подучастък 7.1 е 12 603.25 м – почти еднаква дължина с тази преди прецизирането.

За посоченият подучастък се предвиждат 6 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза и 6 виадукта. 3 виадукта по 102м, 1 виадукт 135м, 1 виадукт 293м и 1 виадукт 949м.

Тъй като следата на трасето ще бъде изместена с до 140м се налага да се проведе процедура за преценяване необходимостта от нов ОВОС. Подобна процедура беше проведена за участък 5 и там беше преценено, че няма нужда от нов ОВОС. Очаква се и за подучастък 7.1 да бъде взето същото решение.