В брой 82 от 01.10.2021г на Държавен Вестник се съобщава, че е изработен нов Подробен Устройствен План – Парцеларен План за участък 10 Буховци – Белокопитово – електрозахранване 20kV на площадка за отдих при км 322. Проектът засяга поземлени имоти в землището на с. Градище, община Шумен. В едномесечен срок от обнародването в Държавен Вестник заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложеният проект в сградата на община Шумен и да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта до общинската администрация.

В първоначалният технически проект е предвидено захранването на площадката да се осъществи при стълб на км 325+620 – на над 3км от двете площадки. Освен това при км 322+900 отчужденията са направени по ръба на отводнителните съоражения и за да може да се прекара захранващ кабел е необходимо да се направят допълнително отчуждения.

В новото предложение захранването се предвижда да се направи при по-близък стълб, и отново са нужни допълнителни отчуждения за да се стигне до него. Като предимства са изтъкнати и по-равния терен в сравнение с достигането до по-далечният стълб.

Отчуждаването на имотите би трябвало да стане бързо, но все пак има законови процедури, които трябва да се спазят и това ще забави официалното пускане на участъка. Най-вероятно ще бъде пуснат официално следващата година. Неофициално може да бъде пуснат в експлоатация в края на тази година, но без осветление в площадките при км 322.