Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект Автомагистрала Русе-Велико Търново, участъци Русе-Бяла и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участък Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе, подробно описани в Решение 434 на Министерския съвет от 15 юни 2023 г.

С Решение 660 на Министерския съвет от 2022 г. Обект Автомагистрала „Русе – Велико Търново е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите – частна собственост се осигурява от Агенция Пътна инфраструктура.