Утре, 15.05.2024г се очаква Министерски Съвет да вземе решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Автомагистрала Хемус, участък 9 от км 299+000 до км 310+940, на територията на областите Търговище и Разград.

Припомняме, че Министерски Съвет взе решение да отпусне близо 2 млн. лв. за месец Април 2024г, предвидени за отчуждаването на участъка.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В участъка не се предвиждат пътни възли. За да се използва след построяване трябва да се отчуждят допълнителни терени, за да се направи временна връзка към път II-49, или да се изчака изграждането на Участък 8.3 с пътен възел Лозница.

Отчуждението на терените би трябвало да бъде завършено в срок между 3 и 6 месеца и може да се очаква разрешение за строеж около края на 2024г.