Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е издало разрешение за строеж за Автомагистрала „Хемус“ участък от км 310+940 до км 327+260, подучастък от км 317+360 до км 318+820 за: Виадукт при км 318+178, усилване на устой страна Варна.

Разрешението се отнася за виадукта при Участък 10, при който се наложи да бъде направена корекция, заради увеличен водосбор в изграденият насип. С идаването на разрешението за строеж се очаква да бъдат направени строителни дейности, необходими за укрепване на устоя на виадукта. Всички други подучастъци в Участък 10 са напълно готови и се очаква скорошно пускане в експлоатация. Обявеният срок за приключване на всички строителни работи е Края на месец май 2022.