Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ) публикува на своя сайт Отчет по политики и програми на МРРБ към 31.12.2022 г. В него е описан текущият напредък на АМ Хемус и какво е постигнато по строежа на магистралата за изминалата година.

Участък 1 – от Боаза до Дерманци – Фактическото изпълнение на СМР за Участък 1 е около 64.70 % при 63% за 2021г. Напредък на участъка за 2022г – 1.7%

Участък 2 – от Дерманци до Каленик – Изпълняват се земни работи, пътни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи. Фактическото изпълнение на СМР за Участък 2 е около 20% при 18% за 2021г. Напредък на участъка за 2022г – 2%

Участък 3 – от Каленик до Плевен/Ловеч – Работи се по изкопи и насипи в първи подучастък, като и насипи на п.в. Плевен и зона А във втори подучастък. На виадукт 5 от км 133+361 до км 133+919 и виадукт 6 от км 134+983 до км 135+401 се изпълняват полета от пътната плоча и тротоарни блокове. Фактическото изпълнение на СМР за Участък 3 е около 46 % при 36% за 2021г. Напредък на участъка за 2022г – 10%

Участък 4 – от Плевен/Ловеч до Летница – Във връзка с издаване на Разрешение за строеж за обекта АПИ е подала до Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен 9 (девет) броя Заявления за издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден (РППВО) обект по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите. В нарочни писма БДДР изпраща своите Решения, с отказ за седем от съоръженията за издаване на необходимите разрешителни, поради констатирано след извършена проверка, че същите са изградени съответно на км 140+260, км 140+714, км 141+280, км 143+412, км 143+850, км 145+420 и км 145+620. За описаните местоположения Басейнова дирекция е съставила седем броя Актове за установяване на административно нарушение (АУАН), по които АПИ е направила писмени възражения до БДДР в предвидения срок, но тези възражения не са взети под внимание. В предоставения от закона срок, АПИ е представила чрез БДДР до Административен съд Плевен седем броя жалби, с които моли да се отменят изцяло решенията за отказ за издаване на РППВО. Предстои съдебно разглеждане на всички жалби.

Има издадено от Директора на БДДР Разрешително № 12170869/13.09.2022 г. за ползване на повърхностен воден обект – нов мост при км 158+095 на АМ „Хемус“.

За Участъци 1-6 Боаза – Велико Търново са изплатени около 100 млн лева за 2022г.

За Участъци 7-9 Велико Търново – Търговище за изплатени около 1.5 млн лева за консултантски услуги.

От изложените данни става ясно, че участъците в строителство напредват с крайно незадоволително темпо – 1.7% за участък 1, 2% за участък 2 и 10% за участък 3. Ако строителството продължава да се извършва по този начин може да се очаква завършване на магистралата до Плевен/Ловеч след около 30 години.

В доклада не става ясно дали има някакво развитие по участъците от Велико Търново до Търговище. Единственото, което се знае за тях е, че за Участък 9 от Лозница до Буховци се очаква всеки момент да се издаде одобрение на ПУП-Парцеларен план. След одобрението може да се пускат и отчужденията. Неясен е и въпросът какво става с пътен възел Лозница, който е проектиран към Участък 8. Ако Участък 9 бъде изграден без пътен възел или етапна връзка, той няма да може да се използва преди построяването на Участък 8.