След въпрос на народен представител, министъра на МРРБ излезе с информация относно напредъка на участъците на АМ Хемус за началото на Септември 2023г.

Напредъка на строителството към месец Септември 2023г е както следва:

Участък 1 – изпълнен на около 68% (при около 70% към 04.2023)

Участък 2 – изпълнен на около 23% (при около 23% към 04.2023)

Участък 3 – изпълнен на около 49% (при около 47% към 04.2023)

Според подадената информация от министъра, новият срок за цялостно изпълнение на трите участъка е първата половина на 2026. Линейните графици са както следва:

Участък 1 – 21 месеца

Участък 2 – 32 месеца

Участък 3 – 29 месеца

От отговора става ясно, че в началото на месец Юли е създадена работна група, която анализира как да бъде продължено строителството на магистралата с индексиране на ин-хаус договорите. Индикативният срок за приключване на анализите е краят на Септември.

За Участъци 4 и 5 от ПВ Плевен до Павликени са направени одити за пътна безопасност на етап „Технически проект“. Установено е, че трябва да се извършат корекции по техническият проект и в момента той се преработва. Предстои да се направи такъв одит и за Участък 6 като се предвижда той да е готов в края на Ноември. Министъра споменава, че готовността за започване на строителни дейности по трите участъка е за началото на 2024г.

Участъци 7 и 8 Велико Търново – Търговище – там според отговора са изпратени уведомителни писма до МОСВ за изменение на трасето и се чака решението на екологичното министерство за необходимите екологични процедури. В отговора не се споменава дали има решение за преминаването между ловното стопанство и складовете с боепропаси за Участък 8. До МОСВ е изпратено писмо само за прецизиране на подучастък 8.3, но той е след проблематичният подучастък 8.2, където е ловното стопанство.

Участък 9 – в момента АПИ набавят необходимите данни за изготвяне на оценителските доклади. След набавянето на данните те ще бъдат предадени на оценителска фирма, която да изготви докладите в срок от 10 дни. Очакването е до края на годината да бъдат пуснати отчуждителни процедури за участъка.