Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е пуснала заявление до Министерството на Околната Среда и Водите (МОСВ) относно прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос АМ „Хемус“, за подучастък 7.3 от км 256+120=254+373 до км 267+650.11=265+600 (включително пътен възел при пресичането с път II-51) от участък 7 от км 223+426.75=222+000 до км 267+650.11=265+600

В участъка от км 255+800 до км 256+000 (по километража на одобреното трасе с Решение по ОВОС № 2-2/2015 г.) трасето преминава непосредствено до I-ви и през II-ри пояс на Санитарно-охранителна зона на сондаж P-2 “Водица“. С цел намаляване на вредното въздействие и замърсяването на Санитарно-охранителната зона трасето е изместено в северна посока на около 370 м в най-отдалечената си точка, като така изцяло попада в III-ти пояс на СОЗ. Изместването с цел отдалечаване от I-ви и II-ри пояс на СОЗ спрямо одобреното от МОСВ трасе е в участъка от км 256+120 (идентичен с км 254+373) до км 259+500 (идентичен с 257+380). Така трасето преминава от км 257+135 до км 258+577 (по нов километраж) през III-ти пояс на Санитарно-охранителна зона на сондаж P-2 “Водица“.

Общата дължина на трасето на АМ „Хемус“, подучастък 7.3 е 11 530 м. Предвидени са 15 подлези и надлези, мост над река Каяджик и виадукт с дължина 180м.

Тъй като следата на трасето ще се измести с 370м може да се наложи да се пристъпи към процедура за нов ОВОС, който може да отнеме 2 до 3 години. В компетенциите на МОСВ е да прецени дали трябва да се направи нов ОВОС.