На заседание на 29.04.2022г общинският съвет на община Летница е взел решение за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ на засегнатите имоти и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Летница, с. Крушуна и село Горско Сливово, в съответствие с одобрения със Заповед №РД-02-15-12 от 02.02.2021 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП-ПП.

Община Сухиндол също е взела решение за дарение на общински имоти към АПИ на свое заседание на 21.04.2022г.

Решението засяга Участък 5 от АМ Хемус от Летница до Павликени. В изпълнение на разпоредбите на чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост, частите от всички общински имоти, попадащи в обхвата на парцеларния план за горепосоченият обект, следва да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата по реда на Закона за общинската собственост. Агенция „Пътна инфраструктура“, като инвеститор на обекта, е ведомство на бюджетна издръжка и за нея е приложима разпоредбата на чл.43.б, изречение „второ“ от ЗДС.

Искането за безвъзмездно дарение на имотите е постъпило от АПИ с писмо с изходящи номера 08-00-520/11.04.2022г и 08-00-523/11.04.2022г. Прехвърлянето на общински имоти към АПИ е част от отчуждителните процедури, а след тяхното приключване следва издаване на разрешение за строеж. Участък 5 от магистралата попада на територията на три общини – Летница, Сухиндол и Павликени. След получаване на писмо от АПИ и третата община в участъка, Павликени, би следвало да прехвърли своите общински имоти. Процедурата се осигурява документално от Сървей Груп ЕООД – фирмата, спечелила обществената поръчка за техническо сътрудничество при теренните процедури на Участъци 4, 5 и 6 от Магистрала Хемус.