На 24-ти Февруари 2022г се очаква общинският съвет на община Търговище да вземе решение за даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от общински поземлени имоти, с начин на трайно ползване – от „пасища” на „обект на транспортна инфраструктура”. Имотите са част от трасето на Участък 9 от км 299+000 до км 310+940 на АМ Хемус . По рано през седмицата беше обнародвано в Държавен вестник и предложението за ПУП-Парцеларен план за този участък.

Предварителното съгласие засяга четири имота, а общата площ на частите е около 15 дка. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ се определя и срок на валидност на предварителното съгласие – 2 (две) години.

Даването на предварително съгласие е част от процедурата по одобряване на ПУП-Парцеларен план. При положение, че няма обжалване на парцеларния план, следва съгласуването му със заинтересовани централи, териториални администрации и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ. След това се дават предложения до Комисията за Земеделските Земи (КЗЗ) към Министерството на Земеделието, храните и горите за утвърждаване на трасета и площадки в земеделски земи за изграждане на обекта. КЗЗ трябва да излезе с решение за одобрение. Следва набавяне на удостоверения за приемане на проектите за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) от съответните Служби по геодезия, картография и кадастър. Последните стъпки са цялостна подготовка на проектите за представянето им на НЕСУТРП към МРРБ за разглеждане и приемане и заповед на МРРБ за одобряване на ПУП-ПП.