Очаква се този месец общинските съвети на Търговище и Лозница да вземат решения за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция Пътна инфраструктура на имоти общинска собственост, за изграждане на обект на техническата инфраструктура: Автомагистрала Хемус, участък 9 от км 299+000 до км 310+940.

Преадварително съгласие за дарението на имотите двете общини декларираха през фервруари 2022г.

Даряване на имотите е част от теренните процедури след приемане на ПУП-Парцеларен План. Другите стъпки, които трябва да се направят, за да се стигне до решение за отчуждаване от Министерски Съвет са следните:

 • Провеждане на процедура по реда на Закона за горите за промяна предназначението на засегнати поземлени имоти  в горски територии;
 • Осигуряване на влезли в сила актове за учреден сервитут и право на строеж по реда на Закона за горите върху имоти в горски територии – при необходимост;
 • Осигуряване на влезли в сила административни актове за учредяване на сервитут/право на преминаване  по реда на Закона за устройство на територията върху имоти в земеделски територии – при необходимост;
 • Осигуряване на скици и удостоверения за характеристики за поземлени имоти в земеделски фонд;
 • Осигуряване на скици и данъчни оценки на имоти в урбанизирани територии;
 • Осигуряване на скици за имоти в горски територии, извадки от ЛУП, таксационни характеристики, удостоверения за идентичност на отдели и подотдели и други документи, необходими за провеждане на процедури по закона за горите;
 • Подготовка на цялата кореспонденция за осигуряване на документи за собственост за всички засегнати имоти;
 • Подготовка на кореспонденция, с цел осигуряване удостоверения за наследници;
 • Подготовка на кореспонденция с цел осигуряване удостоверения за адресни регистрация (постоянен/настоящ адрес) за всички собственици на засегнати имоти;
 • Създаване на регистър на собствениците на засегнати имоти и попълването му с данни за адресна регистрация, ЕГН, в това число и на наследниците;
 • Поддържане на актуален регистър на собствениците на засегнатите имоти, с оглед нанасяне на нови данни от допълнително получени удостоверения за наследници и адресна регистрация;
 • Предаване на всички осигурени данни и документи, необходими на оценителя за изработването на оценителските доклади, определящи равностойното парично обезщетение за засегнатите имоти, съгласно ЗДС;
 • Подготовка и комплектоване на искането до МФ и МРРБ за постановяване на отчуждителен акт-Решение на Министерски съвет /РМС/;

След излизане на РСМ започва действителното отчуждаване на засегнатите частни имоти и то може да трае около 4-6 месеца.