На 3-ти Август 2021г в Държавен Вестник е обнародвано предложение за ПУП-Парцеларен план за 3.4 км от Участък 9 ПВ Лозница – Буховци на Автомагистрала Хемус. Дължината на целият участък е около 12 км. Изготвеният Парцеларен план е от км 307+514 до км 310+940. В подучастъка са предвидени три подлеза и един виадукт.

В едномесечен срок след обнародването, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Търговище и да направят писмени предложения, искания и възражения.

След изтичането на едномесечният срок, ако няма възражение по плана следва комисията за земеделските земи(КЗЗ) към Министерството на земеделието, храните и горите да вземе решение за утвърждаване на трасета и площадки в засегнатите земеделски земи.

Цялата процедура от обнародването на предложението до одобрението на парцеларният план би трябвало да приключи за 3 месеца. Следват още около 3 месеца за теренни процедури до обявяването на решение за отчуждаване от Министерски Съвет. Тъй като става дума за участък от едва 3.4 км отчуждителните процедури не би трябвало да отнемат много време – също около 3 месеца. Разрешение за строеж може да се очаква най-рано след 9 месеца или около средата на 2022г.