Теренните процедури са важна и продължителна част от създаването на всяка магистрала. В по-голямата част от случаите те отнемат доста повече време от реалното строителство. Много от административните актове за теренните процедури могат да се обжалват на повече от една инстанция и това води до тяхното забавяне с години. Има няколко различни етапа, през които всяка магистрала трябва да мине, за да се стигне най-накрая до заветното разрешение за строеж.

Идеен Проект

Първата стъпка за всяка магистрала е да се направи идеен проект за нея. Обикновено се пуска обществена поръчка за избиране на проектантска компания, която да направи идейния проект. Разработват се няколко варианта за трасето на магистралата, като всеки си има своите предимства и недостатъци. Проектантската компания трябва да изследва терена с геоложки и геодезически проучвания. Времето за разработка на идейния проект с всички варианти в него зависи от дължината на магистрала, обикновено отнема между една и две години.

Доклад за ОВОС

Следващата стъпка е да се направи доклад за ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда. Докладът се прави за вариантите, които са избрани като най-подходящи от идейния проект. След направата му, той се подлага на обществено обсъждане във всички общини, където ще преминава трасето на магистралата. Министърът на МОСВ(Министерство на Околната Среда и Водите) издава решение за одобрение на доклада. Има възможност за обжалване на доклада пред Върховния Административен Съд(ВАС) и тъй като магистралите са обекти от национално значение ВАС трябва да се произнесе в рамките на шест месеца, но в някои случаи има забавяне и произнасянето става в рамките на година.

Подробeн устройствен план – парцеларeн план

След одобрен доклад за ОВОС може да се пристъпи към направата и одобряването на ПУП-ПП – Подробeн устройствен план – парцеларeн план. Обикновено за всеки от участъците на магистралата се прави отделен ПУП-ПП въз основа на окончателно избрания вариант за трасето от идейния проект. Пуска се обществена поръчка за всеки необходим ПУП. Срока за направата зависи от дължината на участъка, в повечето случаи е два-три месеца. Когато след направата на ПУП се направи технически проект и има промени по трасето, може да се преработи или направи нов парцеларен план на основата на техническия проект. Доста често парцеларните планове се преработват многократно преди да бъдат окончателно одобрени. Когато имаме готов ПУП той трябва да бъде обявен по реда на ЗУТ(закон за устройството на територията). Плановете се обявяват в Държавен Вестник, изпращат се до всяка засегната община и всеки гражданин на общината има право да направи своите възражения по тях. Общините трябва да декларират и предварително съгласия за даряването на общинските имоти в сервитута на трасето на АПИ. В този етап на процедурата може да се наеме изпълнител, който да се заеме с цялата документация и процедури до издаването на разрешението за строеж. За да се стигне до одобрение на ПУП трябва да се направят следните стъпки от фирмата изпълнител:

 • Окомплектоване на наличните проекти за ПУП-ПП с актове за категоризиране и удостоверения за поливност.
 • Осигуряване съгласуването на парцеларните планове със заинтересовани централи, териториални администрации и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ
 • Обявяване на ПУП-ПП по реда на ЗУТ
 • Подготовка на предложения до Комисията за Земеделските Земи(КЗЗ) към Министерството на Земеделието, храните и горите за утвърждаване на трасета и площадки в земеделски земи за изграждане на обекта. Осигуряване на решения.
 • Проверка на изработените проекти за изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР), преди представянето им в съответните СГКК
 • Набавяне на удостоверения за приемане на проектите за изменение на КККР в съответствие с Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /посл. изм., ДВ, бр.8/25.01.2019 г./ от съответните Служби по геодезия, картография и кадастър;
 • Цялостна подготовка на проектите за представянето им на НЕСУТРП към МРРБ за разглеждане и приемане;
 • Осигуряване на влязла в сила заповед на МРРБ за одобряване на ПУП-ПП.

Всички тези процедури отнемат около 4 месеца.

Технически Проект

Техническият проект може да се направи след първата версия на ПУП-ПП и преди или след окончателното одобряване на Парцеларните планове. Обикновенно отнема около 6 месеца за участък от около 20-25км и около година за по-големи участъци. Всеки технически проект се одобрява от ЕТИС(Експертен Технико-Икономически Съвет) в АПИ.

Отчуждаване

След одобряване на ПУП-ПП може да се пристъпи към процедурите за отчуждаване, които са следните:

 • Провеждане на процедура по реда на ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на засегнатите от обекта имоти и части от имоти – общинска собственост, включително и вписване на договора, сключен между АПИ и съответната община;
 • Провеждане на процедура по реда на Закона за горите за промяна предназначението на засегнати поземлени имоти  в горски територии;
 • Осигуряване на влезли в сила актове за учреден сервитут и право на строеж по реда на Закона за горите върху имоти в горски територии – при необходимост;
 • Осигуряване на влезли в сила административни актове за учредяване на сервитут/право на преминаване  по реда на Закона за устройство на територията върху имоти в земеделски територии – при необходимост;
 • Осигуряване на скици и удостоверения за характеристики за поземлени имоти в земеделски фонд;
 • Осигуряване на скици и данъчни оценки на имоти в урбанизирани територии;
 • Осигуряване на скици за имоти в горски територии, извадки от ЛУП, таксационни характеристики, удостоверения за идентичност на отдели и подотдели и други документи, необходими за провеждане на процедури по закона за горите;
 • Подготовка на цялата кореспонденция за осигуряване на документи за собственост за всички засегнати имоти;
 • Подготовка на кореспонденция, с цел осигуряване удостоверения за наследници;
 • Подготовка на кореспонденция с цел осигуряване удостоверения за адресни регистрация (постоянен/настоящ адрес) за всички собственици на засегнати имоти;
 • Създаване на регистър на собствениците на засегнати имоти и попълването му с данни за адресна регистрация, ЕГН, в това число и на наследниците;
 • Поддържане на актуален регистър на собствениците на засегнатите имоти, с оглед нанасяне на нови данни от допълнително получени удостоверения за наследници и адресна регистрация;
 • Предаване на всички осигурени данни и документи, необходими на оценителя за изработването на оценителските доклади, определящи равностойното парично обезщетение за засегнатите имоти, съгласно ЗДС;
 • Подготовка и комплектоване на искането до МФ и МРРБ за постановяване на отчуждителен акт-Решение на Министерски съвет /РМС/;
 • Изготвяне на индивидуални уведомителни писма и обратни разписки към тях до всеки един собственик на засегнат имот, в тридневен срок от постъпване на Решенето на Министерски съвет в деловодната система на Възложителя;
 • Отразяване на изходящите номера на уведомителните писма и на обратните разписки в регистъра на засегнатите собственици;
 • Цялостна обработка на получените данни от уведомленията, изпратени с обратни разписки чрез „Български пощи“ ЕАД;
 • Създаване на регистри за лицата с липсващ адрес и за лицата – неоткрити на настоящ и/или постоянен адрес;
 • Подготовка на всички съобщения до Държавен вестник за безадресно уведомяване на неоткритите лица;
 • Комплектоване на цялата документация след уведомяване на засегнатите лица, включително и изготвяне на таблица, доказваща придобиването на собствеността върху всеки един засегнат имот.

За изготвянето на цялата документация по гореспоменатите процедури са нужни около 4 месеца. Самото отчуждаване трае допълнителни 6 месеца. То се стартира с решение на МС по предложение на МРРБ. След промените в закона от 2019г се спести срокът на отчуждаването значително и беше намален от възможни 2 години на 6 месеца.

Разрешение за Строеж

След като отчуждаването е минало, министърът на МРРБ може да издаде разрешение за строеж(РС). РС може да се издава и само за определени отсечки от участъка – когато не всички имоти по трасето са окончателно отчуждени.

Строителство

С разрешението за строеж, няколко години по-късно след първата стъпка, може да се започне и реалното строителство на магистралата!