Днес, 06.04.2022г Министерски Съвет взе решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Автомагистрала Хемус, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичане с път III-303) = км 190+771,67 по технически проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на НКСИП = км 223+426,75 от технически проект от 2020 г. (след пресичането с път I-5), на територията на област Велико Търново.

Имотите и частите от имоти се намират в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патреш, община Павликени, селата Дичин, Никюп и Ресен, община Велико Търново, селата Куцина, Стефан Стамболова и Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В участъка се предвиждат три пътни възела – ПВ Павликени при км 195+300, ПВ Дъскот при км 204+800 и ПВ Куцина при км 222+700.

Отчуждението на терените би трябвало да бъде завършено в срок между 3 и 6 месеца и може да се очаква разрешение за строеж около началото на 2023г. Срокът за завършване на Участък 6 е 48 месеца. Ако строителството започне през 2023г реалистичният срок за този участък е завършване до края на 2026г. В интерактивната карта на МРРБ участъка е записан със срок на завършване до 2030г.